A+ A A-

Τι είναι τα...Προγράμματα Κινητικότητας Νέων

Γιατί να συμμετάσχει κάποιος σε πρόγραμμα κινητικότητας;

 

Ø  εμπλουτίζει τις γνώσεις του

Ø  εργάζεται ή σπουδάζει σε ένα περιβάλλον με διαφορετικές τεχνολογίες και τεχνογνωσία

Ø  διευρύνει τους επαγγελματικούς του ορίζοντες

Ø  εξασκεί και τελειοποιεί μια ξένη γλώσσα

Ø  γνωρίζει ένα διαφορετικό πολιτισμό

Ø  καλλιεργεί την αυτονομία του

Ø  αποκτά νέους φίλους ή και μελλοντικούς συνεργάτες

Ø  προσφέρει στον εαυτό του ένα επιπλέον επαγγελματικό προσόν

Ø  αυξάνει τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα ή σε κάποια χώρα του εξωτερικού.

 

 Παραδείγματα από Προγράμματα Κινητικότητας Νέων:

 

Ø  Marie-Curie

Ø  Leonardo da Vinci

Ø  SocratesErasmus & Erasmus Mundus

Ø  Youth in Action

Ø  Comenius

Ø  Grundtvig

 

Marie-Curie

Στόχοι

Ø  Χρηματοδότηση δράσεων εκπαίδευσης και κινητικότητας των ερευνητών.

Ø  Ανάπτυξη και μεταφορά ερευνητικών δεξιοτήτων

Ø  Ενίσχυση και διεύρυνση των προοπτικών σταδιοδρομίας των ερευνητών

Ø  Προώθηση της αριστείας στον τομέα της έρευνας στην Ευρώπη

Δικαιούχοι

Ø  Μεμονωμένοι ερευνητές

Ø  Πανεπιστήμια

Ø  Εταιρείες

Ø  Ερευνητικά Ινστιτούτα

 

Προϋποθέσεις

Ø  Ερευνητές όλων των βαθμίδων σε όλους τους τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Ø  Ο μετακινούμενος ερευνητής δεν πρέπει να είναι υπήκοος της χώρας προορισμού

Ø  Ο μετακινούμενος ερευνητής δεν πρέπει να έχει ζήσει-εργαστεί για διάστημα άνω του 1 έτους στη χώρα προορισμού εξαιρουμένων των 3 ετών πριν από το χρόνο της αίτησης   

 

Δυνατότητες

Ø  Μεμονωμένος ερευνητής

l  Να υποβάλει αίτηση απευθείας σε οργανισμό ο οποίος έχει επιλεγεί από την Επιτροπή ως φορέας υποδοχής (HostDrivenActions)

l  Να προετοιμάσει μια πρόταση σε συνεργασία με ένα φορέα υποδοχής και να την υποβάλει στην Επιτροπή

 

Δράσεις: Μεμονωμένος ερευνητής

l  Marie Curie Research Training Networks

l  Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training

l  Marie Curie Host Fellowships for the transfer of knowledge

l  Marie Curie Conferences and Training Courses 

 

Δράσεις: Μεμονωμένος ερευνητής σε συνεργασία με φορέα υποδοχής 

l  The Marie Curie Individual Fellowships

l  The Excellence Promotion and Recognition Actions

l  The Return and Reintegration Actions

 

Δράσεις: Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις και Ερευνητικά Ινστιτούτα

l  Initial Training

l  Transfer of knowledge

l  Αdvanced Training

l  Άλλες παροχές (π.χ. Διοργάνωση συνεδρίων, φιλοξενία διάσημων επιστημόνων κτλ.)

 

http://curie.fr/en

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions

 

Leonardo da Vinci

Στόχοι

Ø  Προσέγγιση μεταξύ του χώρου του Παν/μίου και αυτού των επιχειρήσεων, ινστιτούτων, οργανισμών

Ø  Εξοικείωση των φοιτητών και αποφοίτων με τις νέες τεχνολογίες και πρακτικές που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις, ινστιτούτα, οργανισμούς.

Ø  Μεταφορά και διάχυση των κατά βάση θεωρητικών γνώσεων από το Παν/μιο στην επιχείρηση, στο ινστιτούτο, τον οργανισμό.

Ø  Διεύρυνση των κεκτημένων γνώσεων/δεξιοτήτων  

Ø  Επαφή με επαγγελματίες σε άλλες χώρες-ανταλλαγή εμπειρίας

Ø  Υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών

Ø  Βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων

Ομαλή μετάβαση από το Παν/μιο στην αγορά εργασίας

 

Επιχειρησιακοί Στόχοι προγράμματος

Ø  Ανάπτυξη κινητικότητας στον τομέα της κατάρτισης 

Ø  Υποστήριξη της διαφάνειας και της αναγνώρισης των τυπικών προσόντων και ικανοτήτων, καθώς και των αποκτηθέντων με ανεπίσημη και άτυπη μάθηση

Προαγωγή εκμάθησης ξένων γλωσσών

 

Δράση Τοποθετήσεις-Ανταλλαγές

Ø  Προσωρινή εκπαιδευτική απασχόληση φοιτητών/τριών, νέων πτυχιούχων, νέων σε αρχική κατάρτιση ή σε διαδικασία μετάβασης στην επαγγελματική ζωή, καθώς και νέων εργαζομένων 

Ø  Ανταλλαγές εκπαιδευτών και σχεδιαστών προγραμμάτων κατάρτισης, προσωπικού μεταξύ επιχειρήσεων και Παν/μίων ή οργανισμών κατάρτισης, υπευθύνων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και εκπαιδευτών για παράγοντες περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης    

http://www.iky.gr/europaika-programmata/leonardo-da-vinci

 

Socrates-Erasmus

 Στόχοι

Ø  Υποστήριξη της επίτευξης του ευρωπαϊκού χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ø  Ενίσχυση της συμβολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της προχωρημένης επαγγελματικής εκπαίδευσης στη διαδικασία της καινοτομίας

Επιχειρησιακοί στόχοι προγράμματος

Ø  Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινητικότητας

Ø  Ανάπτυξη του μεγέθους της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων

Ø  Προώθηση της διαφάνειας και της συμβατότητας των προσόντων

Ø  Προαγωγή των καινοτόμων πρακτικών

Ø  Καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής με βάση τις τεχνολογίες

Δράσεις

Ø  Κινητικότητα σπουδαστών, διδακτικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή προσωπικού επιχειρήσεων

Ø  Πολυμερή σχέδια που εστιάζουν στην καινοτομία, στον πειραματισμό και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών

Ø  Πολυμερή δίκτυα, όπως τα “θεματικά δίκτυα Erasmus

Ø  Συνοδευτικά μέτρα

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

Ø  Φοιτητές όλων όλου του φάσματος των επιστημών και όλων των βαθμίδων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες)

Ø  Πανεπιστήμια

Ø  Φοιτητές από άλλες χώρες εφόσον χαρακτηρίζονται ως πρόσφυγες

Χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο

Ø  Οι 27 χώρες-μέλη της ΕΕ

Ø  Οι 3 χώρες της EuropeanEconomicArea (Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία)   

Ø  Υποψήφια για ένταξη χώρα (Τουρκία) 

http://www.iky.gr/europaika-programmata/erasmus-anotati-ekpaideysi


Erasmus-Mundus

Στόχοι

Ø  Βελτίωση της ποιότητας της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης

Ø  Προώθηση της διαπολιτισμικότητας μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες  

 

http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page8026.htm

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm


Youth in Action2007-2013

Στόχοι

Ø  Η υποστήριξη άτυπων δραστηριοτήτων μάθησης για νέους

Ø  Ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων από διάφορες χώρες

Ø  Προώθηση της ιδιότητας των νέων ως ενεργών πολιτών γενικά και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα

Ø  Ανάπτυξη της αλληλεγγύης και προαγωγή της ανεκτικότητας μεταξύ των νέων

 

Δράσεις:

 

Δράση 1: Νεολαία για την Ευρώπη

Ø  Ανταλλαγές νέων (13-25 ετών)

Ø  Πρωτοβουλίες νέων (18-30 ετών)

Ø  Δημοκρατικά σχέδια για νέους

Δράση 2: Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

Ø  Νέοι (18-30 ετών) συμμετέχουν αμισθί, μεμονωμένα ή ομαδικά σε μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

l  Διάρκεια: έως και 12 μήνες

Δράση 3: Νεολαία στον κόσμο

Ø  Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

l  Ανταλλαγές νέων

l  Σχέδια Κατάρτισης και Δικτύωσης στον τομέα της Νεολαίας

Ø  Συνεργασία με άλλες χώρες του κόσμου

l  Ανταλλαγές νέων

l  Συμπράξεις και Δίκτυα οργανώσεων νέων

Δράση 4: Συστήματα υποστήριξης της νεολαίας

Ø  Υποστήριξη φορέων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας

l  Λειτουργικές Επιχορηγήσεις σε ΜΚΟ στον τομέα της νεολαίας

Ø  Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Forum Νεολαίας

l  Ανταλλαγές νέων

l  Συμπράξεις και Δίκτυα οργανώσεων νέων

l  Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων

l  Ανταλλαγή εμπειριών-ορθών πρακτικών

l  Συμπράξεις-Δίκτυα

Ø  Σχέδια που ενθαρρύνουν την καινοτομία και την ποιότητα

Ø  Δραστηριότητες ενημέρωσης για νέους και όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων

l  Υποστήριξη δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την πρόσβαση των νέων σε υπηρεσίες ενημέρωσης-επικοινωνίας (π.χ. Portal)

l  Συμπράξεις

Ø  Υποστήριξη των δομών του προγράμματος

Ø  Προστιθέμενη αξία του προγράμματος

Ø  Χρηματοδότηση σεμιναρίων, συνεδρίων και συναντήσεων

Δράση 5: Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας 

Ø  Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία (π.χ. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας)

Ø  Υποστήριξη δραστηριοτήτων για την καλύτερη γνώση του τομέα της νεολαίας

Ø  Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ)

 

http://www.ify.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=499&Itemid=11&lang=el

 

Comenius

Στόχοι

Ø  Να αναπτυχθεί στους νέους και στο εκπαιδευτικό προσωπικό της (προ) σχολικής και Β’ Εκπαίδευσης η κατανόηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, γλωσσών και αξιών.

Να βοηθηθούν οι νέοι ώστε να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική τους απασχόληση και για να γίνουν ενεργοί πολίτες

Επιχειρησιακοί Στόχοι

Ø  Βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική αύξηση της κινητικότητας

Ø  Βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική αύξηση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείων από διαφορετικά κράτη-μέλη, έτσι ώστε να συμμετάσχουν τουλάχιστον 3 εκ. μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Ø  Ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών

Ø  Ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής

Ø  Ενίσχυση της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης των διδασκόντων

Ø  Υποστήριξη για τη βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των σχολείων         

Δράσεις

Ø  Κινητικότητα (ανταλλαγές μαθητών και προσωπικού)

Ø  Εταιρικές σχέσεις μεταξύ σχολείων σχετικά με κοινά σχέδια μάθησης

Ø  Ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών

Ø  Πολυμερή σχέδια σχετικά με την διάδοση εκπαιδευτικών καλών πρακτικών ή την ανάπτυξη νέων κύκλων μαθημάτων

Ø  Πολυμερή δίκτυα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, τη διάδοση καλών πρακτικών και την καινοτομία

http://www.iky.gr/europaika-programmata/comenius-sxoliki-ekpaideysi

 

Grundtvig

Στόχοι

Ø  Προώθηση των ευκαιριών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

 

Επιχειρησιακοί Στόχοι

Ø  Βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας

Ø  Βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική αύξηση της συνεργασίας

Ø  Ενίσχυση κοινωνικά ευπαθών ομάδων

Ø  Διευκόλυνση της ανάπτυξης και διάχυση καινοτόμων πρακτικών

Ø  Διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, παιδαγωγικών μεθόδων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών

Ø  Βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων  

 

http://www.iky.gr/europaika-programmata/comenius-sxoliki-ekpaideysi

Τελευταία τροποποίηση στιςΤετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012 22:21
  • Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
    (1 Ψήφος)
  • Κατηγορία Άρθρα
  • Διαβάστηκε 1536 φορές
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
επιστροφή στην κορυφή